Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Ok, nie pokazuj więcej tego komunikatu

Regulamin

Regulamin programu certyfikacji i promocji firm certyfikowanych Trans.eu Certified Express Elite (TCE Elite)

 

Z chwilą publikacji regulaminu wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc, a w ich miejsce obowiązują nowe postanowienia.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 20-11-2019 r. 

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Definicje:

Program – program określający warunki procesu certyfikacji polegający na zbieraniu danych i informacji o Użytkownikach Platformy Trans.eu, wnioskowania o przyznanie Certyfikatu TCE, weryfikacji Użytkowników, przyznawania, zawieszania i cofania odznaczeń, w którym uczestniczą Użytkownicy Platformy Trans.eu, Organizator i jego przedstawiciele, współpracownicy oraz Partnerzy.

Organizator – organizator Programu: Trans.eu Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200 Wysoka) przy ul. Chabrowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000720763.

Użytkownik – oznacza Użytkownika zdefiniowanego i spełniającego warunki określone w Regulaminie świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy Trans.eu zamieszczonym pod adresem internetowym: http://www.trans.eu/pl/regulamin.

Uczestnik – oznacza Użytkownika Platformy Trans.eu, którego wniosek o przyznanie Certyfikatu TCE Elite jest w trakcie weryfikacji.

Audyt – wszelkie czynności składające się na ocenę wszystkich dostępnych dla Organizatora i przekazanych przez Użytkownika danych i informacji niezbędnych do weryfikacji wniosku Uczestnika i wydania decyzji certyfikacyjnej. Czynności audytowe mogą odbywać się przy użyciu płatnego narzędzia Audit for Carrier do weryfikacji przewoźników. W takim przypadku koszt audytu ponosi Uczestnik, chyba, że Organizator zadecyduje inaczej.

Audytor TCE Elite – oznacza przedstawiciela spółki Organizatora, który sprawuje nadzór nad poprawnym przeprowadzeniem Audytu certyfikacyjnego na wniosek Uczestnika.

Komisja Certyfikacyjna – oznacza organ składający się z co najmniej jednego przedstawiciela spółki Organizatora, który jest powołany w celu podejmowania decyzji dotyczących przyznawania, zawieszania oraz odbierania Certyfikatów TCE Elite na podstawie wyników Audytu oraz opinii Audytora TCE Elite i wyróżnień Partnerów. Komisja powoływana jest przez Organizatora zgodnie z reprezentacją, a termin obrad, liczbę członków i zakres działania komisji określa Organizator według zasad przyjętych u Organizatora.

Certyfikat TCE Elite – oznacza dokument potwierdzający certyfikację, opatrzony unikalnym numerem odpowiadający numerowi TransID, który decyzją Komisji Certyfikacyjnej został nadany Użytkownikowi Platformy Trans.eu.

Certyfikowany Uczestnik – należy przez to rozumieć Użytkownika Platformy Trans.eu, któremu został nadany Certyfikat TCE Elite.

Partner – podmiot z branży TSL, których ocena Użytkowników w Programie certyfikacji dodatkowo potwierdza wysoką jakość usług świadczonych przez Użytkowników na Platformie Trans.eu.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – oznacza decyzję administracyjną, która upoważnia przedsiębiorcę spełniającego warunki przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika drogowego w ruchu krajowym – ubezpieczenie dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi i wykonują w celach zarobkowych drogowy przewóz towarów w ruchu krajowym przy użyciu własnych pojazdów lub pojazdów podnajętych.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym– ubezpieczenie dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi i wykonują w celach zarobkowych drogowy przewóz towarów w ruchu międzynarodowym przy użyciu własnych pojazdów lub pojazdów podnajętych.

Inne dokumenty Użytkownika – specjalistyczne zezwolenia oraz certyfikaty.

Platforma Trans.eu – oznacza internetowy serwis informacyjno-usługowy, którego właścicielem i administratorem jest Trans.eu Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 104.500,00 PLN, znajdujący się pod adresem internetowym www.trans.eu oraz pod innymi adresami powiązanymi, dostępny za pośrednictwem Komunikatora biznesowego oraz w wersji Webowej i mobilnej.

Regulamin Platformy Trans.eu – oznacza Regulamin świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy Trans.eu dostępny pod adresem https://www.trans.eu/pl/regulations/

Audited Insurance – oznacza wysokiej jakości polisę spełniającą standard wyznaczony przez Transbrokers.

Bazy Informacji Gospodarczej – instytucje gromadzące dane o nierzetelnych dłużnikach lub inne dane gospodarcze. Przykładami takich instytucji są: ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KITD) i inne podobne wiarygodnie przedstawiające dane o różnych podmiotach gospodarczych.

Materiały promocyjne online – wysyłka zawierająca dokument w formacie PDF potwierdzający nadanie certyfikatu TCE Elite, logotypy certyfikatu, bannery na stronę oraz wszelkie inne materiały promujące Certyfikat TCE Elite i Certyfikowanego Uczestnika do wykorzystania online.

Materiały promocyjne – przesyłka zawierająca naklejki na pojazdy i akcesoria promujące Certyfikat TCE Elite i Certyfikowanego Uczestnika.

  1. Jeżeli niniejszy Regulamin odnosi się lub odsyła wprost do Regulaminu Platformy Trans.eu, należy stosować postanowienia Regulaminu Platformy Trans.eu.
  2. W przypadku, gdy istnieje jakakolwiek wątpliwość interpretacyjna związana ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, w pierwszej kolejności należy posługiwać się definicjami i postanowieniami Regulaminu, a następnie definicjami i postanowieniami Regulaminu Platformy Trans.eu. Jeżeli definicje pisane wielką literą nie posiadają wyjaśnienia w Regulaminie, należy je interpretować zgodnie z aktualnymi definicjami i postanowieniami Regulaminu Platformy Trans.eu.
  3. Regulamin określa zasady wnioskowania, oceny i weryfikacji Uczestnika, przyznawania, zawieszania oraz cofania Certyfikatu TCE Elite w Programie.
 1. INFORMACJE O PROGRAMIE CERTYFIKACJI I PROMOCJI FIRM CERTYFIKOWANYCH TRANS.EU CERTIFIED CARRIERS ELITE
  1. Trans.eu Certified Express Elite jest Certyfikatem przyznawanym Uczestnikom w celu wyróżnienia i promowania uczciwych i rzetelnych Użytkowników działających w branży transportowej, w szczególności realizujących usługi transportu drogowego towarów pojazdami silnikowymi o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej powyżej 3,5 ton.
  2. Certyfikat TCE Elite świadczy o najwyższej jakości i bezpieczeństwie transakcji oferowanych i realizowanych przez Certyfikowanych Użytkowników za pośrednictwem Platformy Trans.eu. Informacja o Certyfikowanych Uczestnikach dla potwierdzenia ich szczególnych kompetencji jest publikowana za pośrednictwem Platformy Trans.eu oraz rozpowszechniana w inny sposób określony w Regulaminie.
  3. Przyznanie Certyfikatu TCE Elite Uczestnikowi Programu wiąże się z korzyściami, które każdorazowo określa Organizator i które mogą polegać na: przyznawaniu benefitów związanych z korzystaniem z Platformy Trans.eu, lub innych korzyściach według uznania Organizatora.
  4. Użytkownik przystępując do Programu akceptuje niniejszy Regulamin wraz z dokumentami powiązanymi, takimi jak Regulamin Platformy Trans.eu.
  5. Certyfikowany Uczestnik, któremu został przyznany Certyfikat TCE Elite, wyraża zgodę na publikację informacji o przyznaniu, zawieszeniu i cofnięciu Certyfikatu TCE Elite na stronach internetowych Trans.eu Group S.A. oraz stronach internetowych spółek powiązanych, w szczególności zaś na stronach Organizatora www.tceelite.eu.
 2. PROCEDURA PRZYZNAWANIA CERTYFIKATU TCE ELITE
  1. Użytkownik ubiegający się o nadanie Certyfikatu TCE Elite musi spełnić wszystkie kryteria określone w niniejszym Regulaminie.
  2. Certyfikat przyznawany jest na wniosek Użytkownika.
  3. Odmowa przyznania, cofnięcie, zawieszenie Certyfikatu TCE Elite następuje w drodze jednostronnej decyzji Organizatora, jednakże ta decyzja powinna być uzasadniona.
  4. Zawieszenie lub cofnięcie Certyfikatu TCE Elite może nastąpić w wyniku zaprzestania prowadzenia Programu przez Organizatora po uprzednim poinformowaniu Uczestnika lub Certyfikowanego Uczestnika.
  5. Certyfikat TCE Elite wydawany jest w formie dokumentu przesłanego na adres Certyfikowanego Uczestnika oraz statusu wyświetlanego na Platformie Trans.eu. Dokument potwierdzający przyznanie Certyfikatu TCE Elite wysyłany jest w formacie PDF drogą elektroniczną i/lub w formie certyfikatu ze znakiem holograficznym na adres fizyczny Certyfikowanego Uczestnika.
  6. Certyfikat TCE Elite wydawany jest na okres jednego roku począwszy od daty przyznania Certyfikatu TCE Elite.
  7. W przypadku zawieszenia lub cofnięcia Certyfikatu TCE Elite przez Organizatora bez uzasadnionej przyczyny Uczestnik lub Certyfikowany Uczestnik może złożyć reklamację, chyba, że zaistnieją okoliczności, o których mowa w pkt 3.4.
  8. Zgłoszenie Użytkownika do Programu następuje poprzez zalogowanie się do narzędzia Audit for Carrier dostępnego na stronie www.tceelite.eu
  9. Certyfikat TCE Elite przyznawany jest Uczestnikom, których wiarygodność, rzetelność oraz wysoki poziom świadczonych usług jest weryfikowany m.in.
   1. poziomem uzupełnienia przez Uczestnika/Certyfikowanego Uczestnika konta zarejestrowanego na Platformie Trans.eu o treści takie, jak:
    1. aktualne dane teleadresowe,
    2. aktualne dokumenty (zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym, Certyfikat Kompetencji zawodowych),
    3. aktualne informacje na temat posiadanego taboru ze szczególnym uwzględnieniem rocznika pojazdów, klasy spalania oraz wyposażeniem w systemy do monitorowania pojazdów (GPS, telematyka),
   2. aktywnością działalności liczoną liczbą:
    1. realizowanych transakcji określonych w czasie,
    2. wystawianych ofert,
    3. pozytywnych opinii wystawionych przez kontrahentów Uczestnika / Certyfikowanego Uczestnika zamieszczanych w Systemie ocen i komentarzy Platformy Trans.eu,
   3. wiarygodnością popartą:
    1. stażem działalności i doświadczeniem na rynku TSL,
    2. nienaganną reputacją wynikającą w szczególności z rekomendacji wieloletnich i zaufanych Użytkowników Platformy Trans.eu.
  10. Szczegółowe warunki i kryteria przyznawania Certyfikatu TCE Elite określone są w punkcie 5. Warunki przyznawania Certyfikatu TCE Elite.
 3. AUDYT
  1. Weryfikację Uczestnika przeprowadza Organizator w drodze audytu wszelkich wymaganych kompetencji Uczestnika biorącego udział w Programie.
  2. Audyt odbywa się za pomocą płatnego narzędzia Audit for Carrier, przy czym cena weryfikacji jest zależna od ilości pojazdów Uczestnika Programu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz do indywidualnego jej ustalenia w porozumieniu z Uczestnikiem. Cennik opłat za audyt, przeprowadzany za pomocą narzędzia Audit for Carrier, publikowany jest na stronie internetowej www.tceelite.eu.
  3. Warunkiem rozpoczęcia Audytu certyfikacyjnego jest pełne uzupełnienie informacji w panelu Audit for Carrier oraz potwierdzenie prawdziwości i aktualności danych.
  4. Audytor weryfikuje dane uzupełnione przez Uczestnika oraz dane określone w punkcie 3.9 niniejszego Regulaminu.
  5. Według uznania Audytora dokonuje weryfikacji danych dotyczących Uczestnika, uzyskanych od Partnerów Programu.
  6. Organizator może odmówić przyznania Certyfikatu TCE Elite Uczestnikowi w sytuacji, w której nie spełni on wszystkich wskazanych w Punkcie 5. Regulaminu warunków.
  7. Bez względu na spełnienie warunków określonych w Regulaminie Organizator może odmówić przyznania Certyfikatu TCE Elite jeżeli zaistnieją uzasadnione podejrzenia co do prawdziwości i aktualności danych i informacji o Uczestniku lub Certyfikowanym Uczestniku, jego wypłacalności lub legalności działań podejmowanych przez Uczestnika / Certyfikowanego Uczestnika, a także w sytuacji takich działań, lub podejrzenia takich działań Uczestnika / Certyfikowanego Uczestnika, które skutkują lub mogą skutkować powstaniem szkody u Organizatora, w szczególności szkody dotyczącej marki Trans.eu Certified Express Elite lub Platformy Trans.eu.
  8. Na każdym etapie procesu weryfikacji Organizator może żądać od Uczestnika / Certyfikowanego Uczestnika przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji w celu podtrzymania lub odnowienia Certyfikatu TCE Elite Uczestnikowi / Certyfikowanemu Uczestnikowi.
  9. Organizator przyznaje Certyfikat TCE Elite po przeprowadzeniu Audytu i spełnieniu przez Uczestnika szczegółowych kryteriów w procesie certyfikacji.
  10. Organizator oświadcza, że Certyfikowany Uczestnik spełnia wymogi określone w niniejszym Regulaminie na dzień przyznania Certyfikatu TCE Elite.
 4. WARUNKI PRZYZNAWANIA CERTYFIKATU TCE ELITE
  1. W trakcie Audytu sprawdzane są szczegółowe kryteria jakościowe podzielone na pięć obszarów: Informacje i specjalizacje, Ochrona ubezpieczeniowa, Opinie, Flota, Telematyka.
  2. W każdym obszarze Uczestnik musi spełnić wszystkie wymogi określone jednoznacznie przez Organizatora. Lista kryteriów certyfikacyjnych jest podawana do publicznej wiadomości i publikowana na stronie internetowej pod adresem https://www.tceelite.eu.
  3. Uczestnik spełnia wymogi w szczególności, jeśli:
   1. w obszarze Informacje i specjalizacje:
    1. prowadzi działalność gospodarczą przez okres minimum 2 lat (okres ten jest liczony od daty zarejestrowania przedsiębiorcy we właściwym rejestrze),
    2. jego profil na Platformie Trans.eu jest aktualny w zakresie danych o przedsiębiorstwie Uczestnika, w tym danych takich, jak firma, adres, telefon, mail, NIP, data rozpoczęcia działalności oraz rodzaj świadczonych usług w branży TSL,
    3. posiada komplet dokumentów, na który składają się w szczególności: Zaświadczenie o nadaniu NIP, Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz wg uznania Organizatora: zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika jak i inne specjalistyczne zezwolenia oraz certyfikaty, podlegające ocenie przez Komisję Certyfikacyjną,
   2. w obszarze Ochrona ubezpieczeniowa:
    1. posiada aktualny dokument Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym, posiadający status Audited Insurance lub nadany toku audytu zgodnie z punktem 4.8 niniejszego Regulaminu,
   3. w obszarze Opinie:
    1. posiada minimalną liczbę 20 pozytywnych ocen w Systemie ocen i komentarzy oraz minimalny poziom 95% pozytywnych opinii wystawionych przez kontrahentów (ocena przewoźnika) na Platformie Trans.eu w stosunku do opinii neutralnych i negatywnych,
   4. w obszarze Flota:
    1. ponad 75% pojazdów Uczestnika spełnia normy spalania Euro 5 lub Euro 6 oraz ponad 75% naczep Uczestnika jest nie starszych niż 8 lat licząc od roku produkcji,
   5. w obszarze Telematyka:
    1. pojazdy Uczestnika, o których mowa w pkt. 5.3.4.2. są wyposażone w rozwiązania telematyczne zintegrowane z Platformą Trans.eu.
  4. Po weryfikacji Uczestnika Komisja Certyfikacyjna wydaje decyzję dotyczącą przyznania lub odmowy przyznania Certyfikatu TCE Elite Uczestnikowi, przy czym odmowna decyzja powinna zawierać uzasadnienie przedstawione Uczestnikowi w formie ustnej lub pisemnej.
  5. W przypadku odmowy przyznania Certyfikatu TCE Elite Organizator zobowiązuje się do uzasadnienia decyzji, w szczególności do wskazania kryteriów, które nie zostały spełnione przez Uczestnika oraz do przedstawienia potencjalnych rozwiązań, które mogą skutkować spełnieniem powyższych kryteriów certyfikacji. Do decyzji Uczestnika będzie należało zastosowanie zaproponowanych rozwiązań.
  6. Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej o wydaniu pozytywnej lub negatywnej decyzji dotyczącej przyznania Certyfikatu TCE Elite.
  7. Certyfikowany Uczestnik otrzymuje również Materiały Promocyjne Online oraz Materiały Promocyjne.
 5. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA I/LUB CERTYFIKOWANEGO UCZESTNIKA PROGRAMU
  1. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu Uczestnik oświadcza, że nie toczy się przeciwko niemu ani nie ma podstaw do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
  2. Uczestnik / Certyfikowany Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność danych przekazanych w procesie certyfikacji oraz publikowanych na Platformie Trans.eu w okresie ważności Audit for Carrier. W przypadku zmiany jest zobowiązany do sprostowania i podania danych aktualnych do wiadomości Organizatora, najpóźniej w terminie 7 dni od uzyskania informacji o zmianach.
  3. Uczestnik / Certyfikowany Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, przyjętych zleceń i innych transakcji za pośrednictwem Platformy Trans.eu i poza nią i jednocześnie zwalnia Organizatora od ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
  4. Certyfikowany Uczestnik jest zobowiązany w każdym czasie do przestrzegania prawa ochronnego do znaku Certyfikatu TCE Elite i ponosi odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego, niezgodnego z Regulaminem oraz niezgodnego z prawem wykorzystania znaku Certyfikatu TCE Elite.
  5. Certyfikowany Uczestnik dla zachowania przyznanego Certyfikatu TCE Elite jest zobowiązany do:
   1. aktualizacji profilu na Platformie Trans.eu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jakichkolwiek zmianach, w tym zmianach informacji, danych, dokumentów, stanu prawnego, etc.,
   2. spełniania warunków przyznania certyfikatu określonych w punktach 5.2 oraz 5.3 niniejszego Regulaminu, a w razie braku spełnienia powyższych warunków do naprawy tego stanu w przeciągu 1 miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności.
 6. UPRAWNIENIA UCZESTNIKA I/LUB CERTYFIKOWANEGO UCZESTNIKA PROGRAMU
  1. Uczestnik, któremu decyzją Komisji Certyfikacyjnej przyznano Certyfikat TCE Elite, otrzymuje od Organizatora dokument potwierdzający przyznanie Certyfikatu TCE Elite oraz zostaje mu nadany status Certyfikowanego Uczestnika na Platformie Trans.eu.
  2. Organizator uprawnia Certyfikowanego Uczestnika do:
   1. wykorzystywania otrzymanych Materiałów Promocyjnych Online oraz Materiałów Promocyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami określonymi przez Organizatora,
   2. zamieszczania informacji o posiadanym Certyfikacie TCE Elite na stronie internetowej oraz za pośrednictwem innych środków przekazu, stosowanych przez Certyfikowanego Uczestnika,
   3. dodania do profilu Certyfikowanego Uczestnika na Platformie Trans.eu otrzymanego dokumentu potwierdzającego przyznanie Certyfikatu TCE Elite w formacie PDF,
   4. powoływania się na Certyfikat TCE Elite podczas negocjacji z partnerami handlowymi,
   5. wykorzystywania nadanego Certyfikatu TCE Elite do celów marketingowych, promocji swojego przedsiębiorstwa, prowadzenia negocjacji biznesowych,
   6. umieszczania naklejek Trans.eu Certified Express Elite na pojazdach, które należą do Certyfikowanego Uczestnika i przy wykorzystaniu których świadczy usługi transportowe.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia lub zmiany powyższych działań Certyfikowanego Uczestnika, jeżeli:
   1. stwierdzi niezgodność z przyjętymi zasadami wykorzystywania stosowanego znaku Certyfikatu TCE Elite, Materiałów Promocyjnych i Materiałów Promocyjnych Online,
   2. treść zamieszczanych przez Certyfikowanego Uczestnika jest niezgodna z prawdą lub narusza dobra osobiste Organizatora.
  4. Certyfikowany Uczestnik jest uprawniony do posługiwania się logotypem i numerem (będącym jednocześnie numerem TransId Użytkownika) Certyfikatu TCE Elite w ramach wykonywania bieżącej działalności transportowej w okresie jednego roku od przyznania Certyfikatu TCE Elite. W przypadku cofnięcia lub zawieszenia Certyfikatu lub w przypadku zakończenia działalności przez Certyfikowanego Uczestnika traci on prawo do posługiwania się logotypem i numerem Certyfikatu TCE Elite.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane z Uczestnikami lub Certyfikowanymi Uczestnikami.
  2. Certyfikowany Uczestnik nie ma prawa w jakiejkolwiek formie:
   1. użyczać Certyfikatu TCE Elite ani logotypu innym Użytkownikom i pozostałym podmiotom,
   2. oznaczać naklejkami Certyfikatu TCE Elite innych pojazdów niż wskazane w trakcie Audytu (spełniających kryteria certyfikacji), a w szczególności pojazdów innych Użytkowników lub/i innych podmiotów.
  3. Uczestnikom nie wolno w żadnej formie korzystać z Certyfikatu TCE Elite ani uprawnień, które w ramach Certyfikacji TCE Elite otrzymują Certyfikowani Uczestnicy. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nieuprawnionym korzystaniem i/lub rozporządzaniem Certyfikatem TCE Elite lub jego elementami, logotypem, etc.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przyjętych do realizacji zleceń lub zawartych umów w związku z posługiwaniem się Certyfikatem TCE Elite,
   2. działania lub zaniechania Użytkowników, Uczestników lub Certyfikowanych Uczestników oraz osób trzecich w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu,
   3. wypłacalność lub brak wypłacalności Certyfikowanych Uczestników,
   4. nienależyte posługiwanie się Certyfikatem TCE Elite,
   5. roszczenia osób trzecich i szkody wyrządzone w związku z posługiwaniem się Certyfikatem TCE Elite,
   6. zawieszenie, cofnięcie lub odmowę przyznania Certyfikatu TCE Elite z jakiejkolwiek przyczyny,
   7. awarie oprogramowania Platformy Trans.eu, z którego korzysta Certyfikowany Uczestnik w związku z przyznanym Certyfikatem TCE Elite,
   8. brak wyświetlania lub wyświetlanie nieaktualnych informacji o przyznanych, cofniętych lub zawieszonych Certyfikatach TCE Elite na Platformie Trans.eu lub innych systemach, do których Certyfikowany Uczestnik wprowadzi logotyp Certyfikatu TCE Elite,
   9. naruszenie praw autorskich do znaku Certyfikatu TCE Elite lub jakiegokolwiek jego elementu – logotypu przez Certyfikowanego Uczestnika lub inne podmioty, którym udostępnił lub mógł udostępnić znak lub logotyp Certyfikatu TCE Elite,
   10. w zakresie utraconych korzyści Uczestników / Certyfikowanych Uczestników w związku z przyznanym, cofniętym, zawieszonym Certyfikatem TCE Elite lub odmową jego przyznania.
 8. ZAWIESZENIE LUB COFNIĘCIE ODZNACZENIA TCE ELITE
  1. Organizator w trosce o zachowanie rangi Certyfikatu TCE Elite ma prawo w każdym czasie do:
   1. ponownej weryfikacji Certyfikowanego Uczestnika,
   2. żądania przekazania dodatkowych dokumentów, informacji i danych koniecznych do potwierdzenia spełnienia warunków i kryteriów określonych w Regulaminie dla posiadania Certyfikatu TCE Elite.
   3. Audytu sprawdzającego odbywającego się w miejscu prowadzenia przez Uczestnika/Certyfikowanego Uczestnika działalności.
  2. Organizator jest uprawniony do zawieszenia certyfikatu w przypadku, gdy Certyfikowany Uczestnik:
   1. przestanie spełniać którekolwiek z kryteriów określone w pkt 5.3 Regulaminu i naruszy obowiązki określone w pkt 6 Regulaminu,
   2. dokona naruszenia Regulaminu, Regulaminu Platformy Trans.eu dostępnego na stronie http://www.trans.eu/pl/regulamin,
   3. zawiesi wykonywanie działalności określonych dla branży TSL,
  3. Jeżeli zaistnieją przesłanki niespełnienia jakiegokolwiek kryterium, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Organizator poinformuje Certyfikowanego Uczestnika o tych okolicznościach i wezwie go do naprawienia tego stanu we wskazanym przez Organizatora terminie naprawczym nie dłuższym niż 2 miesiące. Jeśli po upływie tego terminu Certyfikowany Uczestnik nadal nie spełnia kryteriów niezbędnych do posiadania i posługiwania się Certyfikatem TCE Elite, Organizator cofnie nadany Certyfikat TCE Elite. W takim przypadku Organizator wezwie do zaprzestania posługiwania się Certyfikatem TCE Elite oraz usunięcia informacji o Certyfikacie z profilu na Platformie Trans.eu oraz innych systemów, do których Użytkownik wprowadził jakiekolwiek elementy Certyfikatu TCE Elite lub jego logotypu. Od momentu poinformowania Użytkownika o decyzji Organizatora o cofnięciu Certyfikatu TCE Elite traci on uprawnienia, o których mowa w pkt 7 Regulaminu.
  4. Organizator jest uprawniony do cofnięcia Certyfikatu TCE Elite w przypadku, gdy Certyfikowany Uczestnik:
   1. przestanie spełniać którekolwiek z kryteriów określonych w pkt 5.3 niniejszego Regulaminu i nie zmieni tego stanu w wyznaczonym terminie zgodnie z pkt. 9.3 powyżej,
   2. dokona naruszenia Regulaminu Platformy Trans.eu dostępnego na stronie internetowej http://www.trans.eu/pl/regulamin,
   3. zgłosi lub zostanie przeciwko niemu zgłoszony wniosek o upadłość,
   4. straci status autoryzowanego Użytkownika Platformy Trans.eu zgodnie z Regulaminem Platformy Trans.eu,
   5. naruszy obowiązki określone w pkt. 6 Regulaminu.
  5. W przypadkach, o których mowa w pkt 9.4 Regulaminu, oznaczenie TCE Elite zamieszczone w profilu Certyfikowanego Uczestnika na Komunikatorze biznesowym oraz Giełdzie Ładunków i Giełdzie pojazdów zostanie usunięte.
  6. Użytkownik, który utraci Certyfikat TCE, może złożyć ponowny wniosek o nadanie Certyfikatu TCE Elite.
 9. DANE OSOBOWE 
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Trans.eu Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200 Wysoka) przy ul. Chabrowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000720763, kontakt: info@trans.eu
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: iod@trans.eu
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • przygotowania do zawarcia, zawarcia, a następnie realizacji umowy w związku z przeprowadzeniem usługi audytu, świadczeniem Usług, w tym do oraz obsługą Konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • marketingu bezpośredniego (w tym w zakresie w jakim Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – również w celu przekazywania tego typu informacji) – jako prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia aktywności gospodarczej i handlowej i udostępniania danych spółkom grupy kapitałowej Administratora w celach raportowania i prowadzenia procesów zarządczych – jako prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. ust. 1 lit. f RODO;
 • przesyłania informacji handlowych na podane dane w formularzu rejestracyjnym przez Trans.eu Group S.A. oraz podmioty powiązane z grupy Trans na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika Portalu– art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Odbiorcami danych osobowych mogą być spółki z grupy Trans.eu, podmioty świadczące usługi wsparcia IT, usługi płatnicze, podmioty audytujące.
  2. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji umów z Uczestnikiem, bądź do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednocześnie, Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres, w którym zobowiązany jest przechowywać je lub dokumenty je zawierające dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Jeśli i w zakresie w jakim przetwarzanie może odbywać się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Dane są podawane dobrowolnie. Niepodanie danie osobowych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Portalu i przeprowadzenia audytu. 
  6. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych określa Polityka prywatności, dostępna pod adresem https://tcfelite.eu/polityka-prywatnosci/ 

 

  1. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE
  2. Wszelkie znaki towarowe związane z Certyfikatem TCE Elite, grafiki, dokumenty, logotyp Certyfikatu TCE Elite lub jego elementy podlegają bez ograniczeń obowiązującej ochronie prawnej na mocy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz 83 z późn. zm.) oraz stanowią własność Organizatora lub odpowiednich podmiotów (Trans.eu Group S.A.).
  3. Korzystanie przez Użytkowników / Uczestników / Certyfikowanych Uczestników ze znaku towarowego nie oznacza, że nie podlega on ochronie prawnej Organizatora lub podmiotów trzecich. Wszelkie prawa do wykorzystania znaku Certyfikatu TCE Elite, w tym prawa do wykorzystywania, kopiowania i przetwarzania, należą wyłącznie do Organizatora i/lub innych podmiotów (Trans.eu Group S.A.), z zastrzeżeniem odpowiednich punktów Regulaminu.
  4. Prawo autorskie do opublikowanych utworów stworzonych samodzielnie przez Organizatora przysługuje wyłącznie autorowi. Powielanie bądź wykorzystywanie grafik, dokumentów, logotypu Certyfikatu TCE Elite lub jego elementów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez jednoznacznej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie.
  5. Organizator zezwala Użytkownikowi / Uczestnikowi / Certyfikowanemu Uczestnikowi na wykorzystanie grafik, dokumentów, logotypu Certyfikatu TCE Elite lub jego elementów wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie www.tceelite.eu.
  2. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmian na stronie www.tceelite.eu.
  3. Złożenie wniosku o przyznanie Certyfikatu TCE Elite lub przyjęcie nadanego Certyfikatu TCE Elite jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku i logotypu Uczestnika w akcjach promocyjnych związanych z Certyfikatem TCE Elite, prowadzonych przez Trans.eu Group S.A. i spółki powiązane.